GROMADZIMY - OPRACOWUJEMY -  UDOSTĘPNIAMY- INFORMUJEMY - WSPOMAGAMY

Ustawy, rozporządzenia


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół    i publicznych przedszkoli