Katalog biblioteki

Katalog on-line z możliwością zamawiania, rezerwowania i sprawdzeniem stanu konta.


Publikacje >> Celer Bogumiła

2016

1. Motyw sakralny w ekslibrisie : z kolekcji Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu : katalog wystawy / [oprac. katalogu Bogumiła Celer, Henryka Karolewska]. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk : Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego, 2016. – 85 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

2. Templewicz Ryszard // W: Słownik pracowników książki polskiej, suplement IV / pod red. Magdaleny Rzadkowolskiej. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2016. – s. 270-271.

3. Czasopisma pedagogiczne XIX i I połowy XX w. i ich wydawcy w świetle egzemplarzy ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu / „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – 2016, nr 1/2 (6/7), s. 28-35.

4. Spotkanie z córką „srebrnej Natalii” i „ zielonego Konstantego”. Kira Gałczyńska w kaliskiej Książnicy. / „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – 2016, nr 1/2 (6/7), s. 68-73.

5. . „Chrzest Mieszka – narodziny naszej ojczyzny”. Relacja z konferencji i konkursu „Chrzest Polski oczami naszej wyobraźni” / „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – 2016, nr 1/2 (6/7), s. 50-51.

6. Wspomnienie o dr Danucie Wańce / „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – 2016, nr 1/2 (6/7), s. 83-84.

7. „Bliżej Biblioteki” – pismo nie tylko dla bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej / „Poradnik Bibliotekarza”. – 2016, nr 11, s. 16-18.

8. „Co nam zostało z tamtych lat?” Obraz powojennego drukarstwa kaliskiego na łamach prasy (1945-2000) // W: Region i książka. Szkice z dziejów książki regionalnej / pod red. Ewy Andrysiak, Elżbiety Steczek Czerniawskiej. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016. – s. 279-288.

9. Śladami Wiłkomirskich – dokumentacja źródłowa w zasobach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych. Przyczynek do dalszych badań // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 16 (2016), s. 190-198.

10. Maria Kubacka-Gorwecka, Monika Sobczak-Waliś, Prochem jesteśmy i cieniem. Wspomnienia pośmiertne i nekrologii „Kaliszanina. Gazety miasta Kalisza i jego okolic 1871-1892, Kalisz 2015, Rec. Bogumiła Celer // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 16 (2016). - S. 219-221.

2015

1. Czytelnictwo studentów w latach 2010-2013 w świetle badań statystycznych Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Studium komparatystyczne // W: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie / praca zbiorowa pod redakcją Mai Wojciechowskiej. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. – s. 180-189. (współautorka z Aldoną Zimną)

2. Zbiory specjalne Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu i ich wykorzystanie w dydaktyce i badaniach regionalnych //W: Kolekcje w zbiorach bibliotek pedagogicznych / pod red. Agnieszki Fludy-Krokos, Beaty Janik. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2015 – s. 67-77.

3. Bezcenny dar Kiry Gałczyńskiej / „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – 2015, nr 1 (4), s. 5.

4. Wspomnienie o dr. Zbigniewie Kledeckim / „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – 2015, nr 1 (4), s. 66-67.

5. Z wizytą w Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej - relacja / „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – 2015, nr 1 (4), s. 50-52.

6. Jadwiga Miluśka-Stasiak, Stefan January Giller (1833-1918). Poeta, nauczyciel i działacz społeczny, Kalisz 2015, Rec. Bogumiła Celer // „Polonia Maior Orientalis”. – [T.] 2 (2015). – S. 169-170.

7. Rzecz o ekslibrisach drukarskich ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu / zebrała, opracowała i słowem wiążącym opatrzyła Bogumiła Celer – Kalisz : Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu, 2015. - 60 s. : il. ; 24 cm.

8. Ekslibrisy i grafiki Czesława Wosia w Kaliszu // „Rocznik Kaliski”. – T. 41 (2015), s. 241-244.

9. O dwóch ekslibrisach Zbigniewa Osenkowskiego dla Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu / „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – 2015, nr 2 (5), s. 32-33.

10. Czesław Woś znów w Kaliszu. Wystawa w Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu / „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – 2015, nr 2 (5), s. 56-57.

11. Wspomnienie o Ryszardzie Templewiczu / „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – 2015, nr 2 (5), s. 67-68

12. Drukarnie Kalisza w latach 1945-2000.  – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2015. - 244 s. : il. ; 24,5 cm

 

2014

1. Pismo „Bliżej Biblioteki” – narzędziem aktywizującym i integrującym lokalne środowisko bibliotekarskie (raport z badań) / „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – 2014, nr 1 (2), s. 2-5.

2. Wpływ portali społecznościowych na kreowanie nowoczesnego wizerunku bibliotek pedagogicznych // W: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : technologia informacyjna w służbie użytkownikowi / pod red. Stanisława Skórki. – Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. – S. 290-308.

3. Z bibliotekarskich wędrówek… Biblioteki uniwersyteckie północnej Francji – relacja z wyjazdu studyjnego / „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – 2014, nr 1 (2), s. 44-47. (współautorka z Henryka Karolewską)

4. Katastrofa Kaliska 1914: materiały źródłowe (wybór) / Ryszard Bieniecki, Bogumiła Celer. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014. – 500 s. : 9l.

5. Konferencja naukowa Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe, Kalisz, 14-15 kwietnia 2014 // „Przegląd Historyczno-Oświatowy”. – 2014, nr 3-4, s. 187-191.

6. Ekslibrisy heraldyczne z kolekcji Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kalisz // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 14 (2014), s. 95-107.

 

2013

1. Eligiusza Kor-Walczaka bibliofilskie wyznania. – Kalisz : Towarzystwo Przyjaciół Książki, 2013. – 12 s. : il., 17 cm.

2. Sfera sacrum w przestrzeni bibliotecznej – obrazki święte w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu // „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – 2013, nr 1, s. 13-17 : il.

3. „Biblioteki cyfrowe - organizacja - prawo - funkcjonowanie” – sprawozdanie z konferencji // „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – 2013, nr 1, s. 36-37.

4. „Edukacja informacyjna i medialna w szkole” – relacja z warsztatów // „Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski południowo-wschodniej”. – 2013, nr 1, s. 40-41 : il. (współautorka z Aldoną Zimną)

5. Wystawy wirtualne jako nowe narzędzie działalności kulturalnej i edukacyjnej bibliotek pedagogicznych // „Zarządzanie Biblioteką”. – 2013, nr 1 (5), s. 31-41 : il.

6. Eligiusz Kor-Walczak (1913-2000) : autor baśni i legend kaliskich. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2013. - 91, [5] s. : il. ; 19 cm. – (Kaliszanie ; 8)

2012

1. Z dziejów chóralistyki kaliskiej: 150 lat chóralnego śpiewu w Bazylice Kaliskiej. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Towarzystwo Śpiewacze „Echo” w Kaliszu, 2012. – 194 s. : il. kolor., 24 cm.

2. Jubileusz 120 lat chóralnego śpiewu w bazylice kaliskiej // „Rocznik Kaliski”. – T. 38 (2012), s. 271-278 : il.

3. Towarzystwo Przyjaciół Książki // „Akapit”. – 2012, nr 7, s. 134-136 : il.

2011

1. Album małych skarbów // „Akapit”. – 2011, nr 6, s. 133-135 : il.

2. Ekslibrisy medyczne w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu // Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. –2011, nr 16, s. 94-103 : il.

3. Konferencja naukowa „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 12 (2011), s.194-196.

4. Na marginesie prac nad „Bibliografią ikonografii Kalisza” // „Rocznik Kaliski”. – T. 37 (2011), s. 129-136 : il.

5. Towarzystwo Przyjaciół Książki // „Akapit”. – 2011, nr 6, s. 82-84 : il.

2010

1. Biblioteka i czytelnia Sklepu Ubogich w Radomiu w latach 1848-1871 Edyty Brylskiej-Szmidt i Izabeli Krasińskiej. Rec. Bogumiła Celer // „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”. – [T.] 16(2010). – S. 347-349.

2. Ryszard Templewicz i calisiana w dorobku typograficznym Kaliskiej Drukarni Akcydensowej za jego dyrektury w latach 1975-1992. – Kalisz : Towarzystwo Przyjaciół Książki, 2010. – 45, [1] s.

3. Towarzystwo Przyjaciół Książki // „Akapit”. – 2010, nr 5, s. 82-84 : il.

4. Współczesne formy zbiorów specjalnych na przykładzie Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu // W: Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych: materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego 9-11 września 2009 / pod red. Radosława Gazińskiego. – Szczecin : Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. – S. 245-253.

5. Zagadnienia medyczne w „Bibliografii historii Kalisza” // „Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego”. – Nr 15 2010, s. 53-56.

 

2009

1. Proweniencje w księgozbiorze Eligiusza Kor-Walczaka // W: Pamiętnik X Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Kaliszu 14-16 września 2007 / [oprac. Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak]. – Kalisz : Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu, 2008 (druk 2009). – S. 135-143 : fot.

2. Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu // Akapit. Rocznik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie. – T. 4 (2009), s. 63-67 : il.

 
2008

1.  Janusz Wacław Dłużniakiewicz, pułkownik Wojska Polskiego i działacz niepodległościowy // W: Od Szkoły Handlowej do „Ekonomika”. Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. II / zespół red. E. Andrysiak, T. Krokos, H. Pawlak. – Kalisz : Fundacja Przyjaciół Kalisz; Towarzystwo Miłośników Kalisza; Koło Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych, 2008. – s. 57-58.

2. Jerzy Michał Wronowski, malarz i powstaniec // W: Od Szkoły Handlowej do „Ekonomika”. Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. II / zespół red. E. Andrysiak, T. Krokos, H. Pawlak. – Kalisz : Fundacja Przyjaciół Kalisz; Towarzystwo Miłośników Kalisza; Koło Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych, 2008. – s. 81-82.

3. Konstanty Zdzisław Skąpski, pułkownik Wojska Polskiego i generał brygady na uchodźstwie // W: Od Szkoły Handlowej do „Ekonomika”. Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. II / zespół red. E. Andrysiak, T. Krokos, H. Pawlak. – Kalisz : Fundacja Przyjaciół Kalisz; Towarzystwo Miłośników Kalisza; Koło Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych, 2008. – s. 74-75.

4. Księgozbiór Gimnazjum im. Anny Jagiellonki w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu : katalog / red. Bogumiła Celer ; opisy bibliograficzne : Monika Polińska-Jurczak, Bogumiła Celer. – Kalisz ; Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008. – 172 s.

5. Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu / Akapit : rocznik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie. – T. 2 (2008), s. 49-51.

6. III Forum Bibliofilów Polskich / Akapit : rocznik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie. – T. 2 (2008), s. 63-64.

7. Źródła i materiały do dziejów franciszkanów w Kaliszu // W: Franciszkanie kaliscy w ciągu wieków: 1257-2007 / pod red. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego OFMConv., Gerarda Kucharskiego. – Kalisz : Klasztor oo. Franciszkanów w Kaliszu, 2008. – s. 141-158.

2007

1. Ambroziak Stanisława (1895-1945), przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi // W: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo–wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 3 / pod red. D. Wańki – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – s. 50.

2. Bażański Władysław (1892-1939), księgarz // W: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo–wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 3 / pod red. D. Wańki – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – s. 64.

3. Bibliografia Historii Kalisza : tom 3 / pod red. E. Andrysiak; opisy bibliograficzne zebrał zespół w składzie: E. Andrysiak, B. Celer…; skład E. Andrysiak, B. Celer… - Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2006. – 328 s.

4. Cenna karta historii : przegląd źródeł i materiałów do dziejów franciszkanów kaliskich // „Kalisia Nowa”. – Nr 5/6/7 2007, s. 14-15.

5 . X Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów w Kaliszu // „Rocznik Kaliski”. – T. 33 (2007), s. 277-282.

6. Gruszczyński Jan h. Poraj (1405-1473), kanclerz koronny, abp gnieźnieński, prymas // W: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo–wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 3 / pod red. D. Wańki – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – s. 155-156.

7. Hieropolitańska Zofia (1879-1966), kustosz Muzeum Ziemi Kaliskiej // W: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo–wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 3 / pod red. D. Wańki – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – s. 160

8. Koźbiał Henryk (1915-1972), franciszkanin // W: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo–wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 3 / pod red. D. Wańki – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – s. 222.

9. Łubieński Feliks h. Pomian (1758-1848), działacz polityczny, prawnik // W: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo–wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 3 / pod red. D. Wańki – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – s. 254-255.

10. Łubieński Tomasz h. Pomian (1784-1870), ziemianin, generał, senator, przedsiębiorca // W: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo–wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 3 / pod red. D. Wańki – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – s. 255-256.

11. Niemojowski Wacław (1864-1939), ziemianin, marszałek koronny Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, monarchista // W: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo–wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 3 / pod red. D. Wańki – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – s. 297-298.

12. Nowak Mieczysław (1914-2002), jezuita, duszpasterz akademicki // W: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo–wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 3 / pod red. D. Wańki – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – s. 300-301.

13. Szczygłowska Maria z d. Wojlanis (1899-1986), prowizor farmacji, aptekarz // W: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo–wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 3 / pod red. D. Wańki – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – s. 396.

14. Turczynowicz Danuta Maria (1921-1943), harcerka Szarych Szeregów // W: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo–wschodniej – ziemi kaliskiej. T. 3 / pod red. D. Wańki – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – s. 422.

2006

1. Bibliografia Historii Kalisza : tom 2 / pod red. E. Andrysiak; opisy bibliograficzne zebrał zespół w składzie: E. Andrysiak, B. Celer…; skład E. Andrysiak, B. Celer… - Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2006. – 328 s.

2. Od „Drukarni Ziemi Kaliskiej” do Kaliskiej Drukarni Akcydensowej : szkic do dziejów drukarstwa kaliskiego 1945-1993 // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 9 (2006), s. 164-168.

3. Ogólnopolska konferencja bibliotek pedagogicznych // „Rocznik Kaliski”. – T. 32 (2006), s. 279-283.

4. Wystawa „200 lat prasy w Kaliszu” // „Przegląd Wielkopolski”. – Nr 1 (71) 2006, s. 68 : il. 1.

2005

1. Bibliografia prasy kaliskiej 1805-2005 / oprac. E. Andrysiak, Bogumiła Celer ; [przedm. Krzysztof Walczak, E. Andrysiak] ; Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu.- Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2005. – 138 s. – Indeksy.

2004

1. Kalisz i ziemia kaliska na łamach „Ilustrowanego Kuriera Kaliskiego” 1926-1927 : bibliografia. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2004.
2. Spuścizna rękopiśmienna Eligiusza Kor–Walczaka w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu // „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. – Nr 8 (2004), s. 124–142.

 
KSIĄŻKI REDAGOWANE

1. Zabytkowe cmentarze przy Rogatce w Kaliszu / Stanisław Małyszko ; red. Bogumiła Celer - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2012. - 353 s., [3] k. tabl. złoż. : il. ;

2. Stefan Szolc-Rogoziński (1861-1896) : z Kalisza do Kamerunu / Michał Jarnecki ; red. Bogumiła Celer - Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2013. - 116, [4] s. : il.

3. Agaton Giller (1831-1887) / Michał Jarnecki ; red. Bogumiła Celer – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016. – 109, [3] s., il. ; 20 cm. – (Kaliszanie ; nr 12).

4. Miscellanea archiwalne, biblioteczne i muzealne / red. Bogumiła Celer. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016 – 300, [3] s. – (Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; nr 15).


KONFERENCJE, SESJE, REFERATY

Kalisz 26–27 IX 2003 – Konferencja naukowa „Druki i drukarnie Polski prowincjonalnej. 400 lat drukarstwa kaliskiego”
Organizatorzy: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno–Artystyczny w Kaliszu, Urząd Miejski w Kaliszu.
Ref.: Od Drukarni Ziemi Kaliskiej do Kaliskiej Drukarni Akcydensowej. Szkic do dziejów drukarstwa kaliskiego 1945-1995

Kalisz 24-25 V 2007 – Konferencja naukowa „Franciszkanie kaliscy w ciągu wieków 1257-2007
Organizatorzy: Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu
Ref.: Źródła i materiały do dziejów franciszkanów kaliskich

Szczecin 9-11 IX 2009 – Konferencja naukowa „Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych” III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego
Ref.: Współczesne formy zbiorów specjalnych na przykładzie Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Warszawa 13 V 2010 – Konferencja naukowa „Nauka a regionalizm”
Organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP
Ref.: Działalność Pracowni Bibliograficznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk jako przejaw działalności regionalnej

Kalisz – 30 VI 2010 Spotkanie bibliofilskie
Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu
Ref.: Calisiana Kaliskiej Drukarni Akcydensowej za dyrektury Ryszarda Templewicza

Kalisz – 23 II 2011 spotkanie Klubu
Organizator: Klub Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju „Komunalni” w Kaliszu
Ref.: Drukarskim szlakiem… historia pewnej drukarni

Kraków 16-17 V 2011 – Konferencja naukowa „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku”
Organizatorzy: Biblioteka Główna oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Ref.: Wpływ portali społecznościowych na kreowanie nowoczesnego wizerunku bibliotek pedagogicznych

Kalisz 22 X 2011 – XXVII Kaliszobranie
Organizator: Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Kaliszu
Ref.: Album kaliskie i inne najstarsze wydawnictwa o Kaliszu

Lisków 22 XI 2011 – Spotkanie bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu kaliskiego ziemskiego w Bibliotece Publicznej Gminy Lisków
Organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku; Biblioteka Publiczna w Liskowie
Ref.: Regionalia w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Kalisz 13 VI 2012 – Spotkanie bibliofilskie
Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu
Ref.: „Pamiątka, świętość czy talizman?” Obrazki święte ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Łódź 15-16 X 2012 – Konferencja naukowa „Działalność oficyn wydawniczych na rzecz edukacji, szkolnictwa i oświaty w XIX i XX wieku”
Organizator: Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
Ref.: Wydawcy czasopism pedagogicznych I połowy XX wieku w świetle egzemplarzy zachowanych w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Kalisz 8 IV 2013 – Spotkanie doradców metodycznych
Organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
Ref.: Działania Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu wspierające pracę szkół i nauczycieli

Gdańsk 16-17 V 2013 - VII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem” „Sfera kultury, sfera nauki – współczesny obraz biblioteki”
Organizator: Uniwersytet Gdański, Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Ref.: Wirtualne wystawy jako nowe narzędzie działalności kulturalnej i edukacyjnej bibliotek pedagogicznych

Kalisz 23 IX 2013 – referat
Organizator: Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu
Ref.: Z Petersburga do kaliskiej biblioteki : Kaliszanin. Gazeta miasta Kalisza i jego okolic

Kalisz 9 IV 2014 Spotkanie bibliofilskie
Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu
Ref.: Między tradycją a nowoczesnością. Architektura bibliotek XXI wieku
Współautor: A. Zimna

Gdańsk 15-16 V 2014 - VIII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, Bariery, Technologie”
Organizator: Uniwersytet Gdański, Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Ref.: Czytelnictwo studentów w latach 2009-2013 w świetle badań statystycznych Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Studium komparatystyczne
Współautor: A. Zimna

Kraków 12-13 VI 2014 - II Forum Bibliotek Pedagogicznych
Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Ref.: Zbiory specjalne Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu i ich wykorzystanie w dydaktyce i badaniach regionalnych

Kalisz 14 listopad 2014 – Konferencja naukowa „Przyodziani klęski chmurą i ognia purpurą (Maria Konopnicka) Kaliski Sierpień 1914”
Organizatorzy: Miasto Kalisz – Wydział Kultury I Sztuki, Sportu i Turystyki, Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
Ref. Publikacje zwarte i informacje prasowe na temat katastrofy kaliskiej

Poznań 21 listopada 2014 – Sympozjum „Między dawnymi i młodszymi laty” Muzealnicy wielkopolscy: prekursorzy, organizatorzy, społecznicy”
Organizator: Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Wielkopolski
Ref. Zofia Hieropolitańska (1879-1966)

Kalisz 10 II 2015 – I spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia przy PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Organizator: PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Ref.: Człowiek – najlepsza inwestycja. Sieć współpracy i samokształcenia nową formą wspomagania nauczycieli-bibliotekarzy

Kalisz 26 III 2015 – Konferencja Czytelnicy oporni w bibliotece. Zjawisko – metody pracy – dobór literatury. II spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia przy PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Organizator: PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Ref.: Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu: historia, działalność, zbiory

Kraków 2-3 III 2016 – Druga edycja konferencji naukowej „O miejsce książki w historii sztuki. Państwo i Kościół. W rocznicę chrztu Polski”
Organizatorzy: Muzeum Narodowe w Krakowie, Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ref.: Motyw sakralny w ekslibrisach z kolekcji Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Lublin 6-7 X 2016 – Konferencja „Czytelnicy – zasoby informacji  i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu”
Organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Ref.: Blogi bibliotek pedagogicznych i szkolnych narzędziem kształtowania kultury czytelniczej dzieci i młodzieży. Przegląd inicjatyw

Warszawa 1-2 XII 2016 – Konferencja „Archiwa muzyczne i spuścizny kompozytorskie w zbiorach bibliotek polskich”
Organizatorzy: Sekcja Bibliotek Muzycznych ZG SBP – Polska Grupa Narodowa IAML; Gabinet Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
Ref.: Kolekcja rodziny Wiłkomirskich w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Kalisz 16 II 2017 – spotkanie Sekcji Humanistycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Organizatorzy: Uniwersytet Trzeciego Wieku, PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Ref.: "Eligiusz Kor-Walczak; autor "Baśni i legend kaliskich"

 

SCENARIUSZE WYSTAW

Kartografia w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu
19 lutego – 15 września 2007 Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Wydawnictwa KTPN : wybór z lat 1987-2007
16-17 listopada 2007 Ratusz w Kaliszu

Kaliska prasa szkolna w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu
1 kwietnia 2008 – 28 października Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Zatrzymać chwilę… Dokumenty życia społecznego w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu
4 maja – 23 października 2009 Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu 1949-2009
23 października 2009 – 15 lutego 2010 – Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

„Śladami przeszłości… Dawne fotografie, pocztówki i przezrocza w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu
10 września- 1 marca 2010 PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu

Dzieje książki polskich regionów
25-27 listopada 2010 – Ratusz w Kaliszu (współautorka z Bartoszem Kujawińskim)

„Kalisz teatralny” Materiały ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu
15 maja – 30 listopada 2011 PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu

„Szkolnej ławy czar” Materiały ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu
1 lutego– 31 maja 2012 PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu

Wystawa Fotograficzna „Ze starego albumu”. Materiały ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu
1 lipca 2013 – 28 lutego 2014 PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu

W kręgu kultury ludowej. Wystawa przygotowana z okazji 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga
1 marca-30 czerwca 2014 PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu (współautorka z Anną Wojtynką)

Jan Paweł II. Święty pielgrzym. Materiały ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu
1 czerwca – 31 sierpnia 2014 PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu (współautorka z Anną Wojtynką)

Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu: 65 lat minęło. Wystawa jubileuszowa
1 września 2014– 15 marca 2015 PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu (współautorka z Aldoną Zimną)

Książka w grafice i karykaturze Janusza Motylskiego
15 marca – 15 maja 2015 PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu

"Strajki szkolne z lat 1901-1907"
15 maja – 31 sierpnia 2015 PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu (współautorka z Aldoną Zimną)

Z bibliotecznego lamusa - wystawa stała od 2015 r.
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu

Muzeum oświatowe - wystawa stała od 2015 r.
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu

„Motyw sakralny w ekslibrisach z kolekcji Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu”
27 kwietnia – 30 czerwca 2016 PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu

„Kaliszanie piszący. Ciąg dalszy…” – Natalia Gałczyńska
7-19 czerwca 2016 Pałac Puchalskich w Kaliszu

„Pracownia artystyczna Władysława Kościelniaka” - wystawa stała od 2016 r.
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu

REALIZOWANE TEMATY BADAWCZE

Bibliografia ikonografii Kalisza – koordynator projektu
Słownik Wielkopolski południowo – wschodniej
Kolekcje historyczne na przykładzie rodziny Wiłkomirskich
Encyklopedia Książki Kaliskiej (współudział)

CZŁONKOSTWO W KRAJOWYCH TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

1. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – członek Zarządu, sekretarz komisji wydawniczej
2. Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu – członek

UDZIAŁ W REDAKCJACH I KOLEGIACH WYDAWNICZYCH

1. Redaktor naczelny „Bliżej Biblioteki. Pisma bibliotekarzy Wielkopolski Południowo-Wschodniej” – Kalisz: PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu - od 2013 r.

2. Rada Programowa „Konińskiego Kuriera Oświatowego”. – Konin: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – od 2013 r.

3. Sekretarz redakcji „Studiów Kaliskich”. – Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – od 2013 r.

4. Sekretarz naukowy komisji wydawniczej kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

 

Informacje
Kontakt telefoniczny:

Wypożyczalnia
(62) 767 68 83
Czytelnia
(62) 767 68 83
PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu , 62-800 Kalisz ul.Południowa 62
godziny otwarcia pn. - pt. 9-19, sobota 9-14