GROMADZIMY - OPRACOWUJEMY -  UDOSTĘPNIAMY- INFORMUJEMY - WSPOMAGAMY

Sieć nauczycieli-bibliotekarzy

V spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy wiecej

Dnia 10 lutego 2015 r., w siedzibie Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, odbyło się I spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy. Przybyła większość z zaproszonych bibliotekarzy szkolnych - z kaliskich szkół i kilku placówek powiatowych.
Przybyłych bibliotekarzy przywitał Dyrektor Książnicy prof. dr. hab. Krzysztof Walczak, a spotkanie poprowadzili pracownicy biblioteki.
Przedstawiając prezentację multimedialną, Bogumiła Celer wprowadziła uczestników w tematykę sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy. Udział w sieci to m. in. wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci, szansa na poszerzenie kompetencji w ramach warsztatów, wsparcie merytoryczne i metodyczne.
W kolejnej prezentacji Małgorzata Kołodziej przedstawiła działania Książnicy na rzecz wspierania szkół i nauczycieli, Marianna Marciniak pracę działu udostępniania skierowaną do nauczycieli, a Henryka Karolewska pracę działu informacyjno-bibliograficznego.
         Ze względu na problemy z wyszukiwaniem książek poprzez katalog on-line Książnicy, Marianna Marciniak omówiła zasady korzystania z katalogu oraz wykorzystania hasła przedmiotowego
w wyszukiwaniu.
Spotkanie zakończyła dyskusja na temat potrzeb nauczycieli bibliotekarzy oraz ich oczekiwań wynikających z przynależności do sieci. Pomysły i problemy zapisywane były na kartkach, które następnie odczytano. Po analizie przedstawionych problemów i oczekiwań, być może powstaną
w przyszłości grupy zajmujące się szczegółowo danym zagadnieniem w ramach sieci.

Monika Antczak