Głównym zadaniem działu wynikającym ze Statutu, jest gromadzenie książek, czasopism
i pozostałych druków pod kątem potrzeb użytkowników, obejmujący w szczególności:

  • literaturę z zakresu psychologii, pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim i językach obcych,
  • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, w tym objętych programem nauczania,
  • literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz lektury dla ucznia, 
  • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
  • programy i podręcznik szkolne,
  • materiały o regionie

Wyżej wymienione zbiory gromadzi się i uzupełnia poprzez zakup, prenumeratę, wymianę międzybiblioteczną, dary, depozyty. W ibliotece opracowuje się zbiory formalnie i rzeczowo. Obecnie tworzy się katalogi w formie elektronicznej udostępniając bazy katalogowe zytelnikom zarówno lokalnie, jak i w Internecie  – z możliwością zamawiania i rezerwowania. Usprawnieniu pracy informacyjno-bibliotecznej służy komputerowy system obsługi biblioteki SOWA2. Pozwala on między innymi na szybkie zlokalizowanie i wyszukiwanie informacji z bazy danych wg zadanego klucza (autora, tytułu, sygnatury, języka informacyjno-wyszukiwawczego). W bazie danych znajduje się obecnie ok. 99 000 woluminów. Automatycznie tworzone są również księgi inwentarzowe. Komputerowy system służy ponadto do tworzenia biuletynów nabytków, różnych zestawień pomocniczych, których tematyka jest zróżnicowana i uzależniona od zapotrzebowania użytkowników biblioteki. Dział zajmuje się nadzorem merytorycznym nad poprawnością funkcjonowania baz danych w systemie SOWA2. 

Kolejnym zadaniem działu jest selekcja książek, która jest jednocześnie przeglądem stanu posiadania biblioteki  i ewentualnego przekazywania zniszczonych, a potrzebnych pozycji do konserwacji czy digitalizacji. Selekcji nie podlegają  materiały biblioteczne kwalifikujące się do narodowego zasobu bibliotecznego, z wyjątkiem tych, które nie mieszczą się w profilu zbiorów biblioteki i przeznacza się je do wymiany bądź nieodpłatnego przekazania bibliotece specjalizującej się w gromadzeniu materiałów bibliotecznych z określonej dziedziny, depozyty czasowe i wieczyste, jeżeli deponent zastrzegł sobie prawo zachowania w całości tego depozytu,  a biblioteka przyjmująca depozyt wyraziła na to zgodę, dary, ale tylko w przypadku kiedy biblioteka przyjmująca dary podejmie takie zobowiązanie. W praktyce taka sytuacja się nie zdarza, ponieważ biblioteka przyjmująca dary na ogół stawia warunek darczyńcy, że włączenie daru do zbiorów biblioteki może nastąpić po jego selekcji, dokonanej przez bibliotekę przyjmującą dar.