Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 lutego 2013 r. 

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu realizuje następujące zadania:

1) gromadzi, opracowuje, zapewnia ochronę, przechowuje i udostępnia użytkownikom materiały biblioteczne, w tym dokumenty piśmiennicze, zapisy obrazu i dźwięku oraz zbiory multimedialne, obejmujące w szczególności:

a) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,

b) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

c) literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

d) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

e) podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,

f) materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty,

g) materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

h) materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) organizuje i prowadzi wspomaganie:

a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną; 

3) prowadzi działalność informacyjną i bibliograficzną; 

4) inspiruje i promuje edukację czytelniczą i medialną. 

Wspomaganie jest organizowane i prowadzone z uwzględnieniem:

1) kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty, 2) wymagań stawianych szkołom i placówkom, których spełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;

3) realizacji podstaw programowych;

4) wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego;

5) wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty;

6) innych potrzeb wskazanych przez szkoły i placówki. 

Wspomaganie polega na:

1) zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły lub placówki działań, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

d) wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji; 

2) organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń. 

Biblioteka ponadto:

1) prowadzi działalność wydawniczą,

2) organizuje i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie,

3) popularyzuje swoją działalność i zbiory poprzez organizowanie m.in. wystaw, odczytów, konferencji) gromadzi i przechowuje spuścizny instytucji, ludzi nauki, oświaty i kultury, które wykorzystywane są jako materiał ekspozycyjny i edukacyjny, stanowiąc bezcenne źródło historyczne,

4) udostępnia regionalne piśmiennictwo, tworzy warsztat do badań regionalnych i bibliologicznych oraz inspiruje, organizuje i prowadzi prace naukowe w zakresie kultury piśmienniczej Kalisza,

5) współpracuje z instytucjami, ośrodkami związanymi z nauką i kulturą w kraju i na świecie,

6) jest placówką oświatową i instytucją kultury, skupiającą wokół siebie ludzi i sprawy związane z książką.

Skip to content